De avondvierdaagse wordt een succes als we ons allemaal aan een aantal regels houden.


1. Inschrijving voor de A4D kan alleen online, mocht u geen gebruik kunnen maken van email vraag dan of iemand dat voor u kunt doen.
2. De afstanden hebben een marge van +/- 1 km
3. Betaling dient te gebeuren bij inschrijving (online).
4. De route begint vanaf Gemeenschapshuis ’t Waope van Lömmerich, Gronckelstraat 1, Limbricht.
5. U wordt geacht de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, te allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht).
6. Deelnemers laten geen etensresten, verpakkingen etc. rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis.
7. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen en creëer geen onnodig risico,
dus niet op de straat lopen als er een stoep is en rood betekent nog steeds stoppen!
8. Het meenemen van honden tijdens de A4D is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of
overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om
deze deelnemer(s) en hond(en) uit te sluiten van verdere deelname..
9. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om: *A zich aanstootgevend te gedragen of te kleden. *B luid
spelende radio’s of andere geluidsdragers met zich mee te voeren. *C vernielingen, beschadigingen of letsel aan te
richten. *D zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te begeven of te bevinden.
10. Het starten met de aangeleverde wandelroute kan direct op de locatie beginnen, echter zijn de controleposten pas na 18:00 geopend. Gelieve dan ook niet voor 18.00 uur te starten. Voor de start dient u in het bezit te zijn van een
startkaart.
12. De inschrijving is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar, indien van deelname wordt afgezien, bestaat er
geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.
13. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
14. Wandelaars dienen voor 21.30 uur binnen te zijn.
15. De A4D is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement, deelname aan de A4D geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico.
16. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien men zich niet aan de verkeersregels houdt en/of de
aanbevelingen/opdrachten van de verkeersregelaar(s) cq. organisatie niet opvolgt.
17. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D
geheel of gedeeltelijke af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten of op last
van overheidswege. Waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan
geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
18. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit
reglement bepaalde regels.
19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Scroll naar boven